Saturday, 27 April 2013


Surat dari Bonda

Assalamualaikum…

Anakda yang amat bonda rindui selalu….

Bonda ingin memohon maaf seandainya kehadiran surat ini menganggu perhatian 

terhadap pelajaran mu.

Bonda benar-benar rindukan anakda.

Bonda harap anakda segera pulang.

Walaupun berjauhan namun bonda sentiasa berada di 

sisi anakda & bonda sentiasa doakan anakda Berjaya di dunia dan di akhirat

Bonda sayangkan anakda.

Satu pesanan bonda jangan lupa segala perintah Allah,walau setinggi mana pun 

anakda berada.

Sekian

Daripada Bonda yang merinduimu…Sosial - BAB 4

PERBINCANGAN MENGENAI PRESTASI KERJA
1.      Penilaian Prestasi
è Meujuk kepada proses penyampaian berterusan kepada pekerja mengenai prestasi kerja mereka.
è Terbahagi kepada dua :
a)      Penilaian tak formal :
·         Ia dilakukan berasaskan pertimbangan hari demi hari.
·         Terdapat kaitan rapat diantara tingkah laku dengan maklum balas.
·         Pekerja perlu menganggap penilaian tidak formal adalah penting untuk kebaikan diri sendiri dan organisasi.
b)      Penilaian formal atau bersistem :
·         Dilakukan secara berkala dalam setahun.
·         Terdapat aspek-aspek atau kriteria-kriteria yang dinilai secara tetap.
·         Ada  4 tujuan utama :
ü  Semua pekerja tahu bagaimana prestasi kerja mereka dinilai
ü  Kenal pasti pekerja yang layak dinaikan gaji
ü   Kenal pasti pekerja yang layak dinaikan pangkat
ü  Kenal pasti pekerja yang memerlukan latihan
è Terdapat beberapa kelemahan penilaian jenis ini :
a)      Piawai yang berubah
b)      Sikap berat sebelah penilai
c)      Pola penilai yang berbeza
d)      Kesan halo (persekitaran)

2.      Tanggungjawab Menilai
è Dalam kebanyakan organisasi Jabatan Suber Manusia bertanggungjawab membentuk program-program penilaian dan mengawasi prestasi-prestasi program tersebut. Siapa yang melaksanakan tugas penilaian adalah berbeza bagi setiap organisasi copntohnya :
a)      Penyelia langsung
b)      Pekerja sendiri
c)      Rakan sekerja
d)      Penilaian secara berkumpulan
e)      Jawatankuasa penilai
f)       Gabungan

3.      Faktir-faktor yang Mempengaruhi Proses Penilai
è Dalaman :
·         Jenis pemimpin, budaya korporat dan sebagainya.
è Luaran :
·         Undang-undang buruh dan kesatuan sekerja.

4.      Kepentingan dan Penilaian Prestasi
è Data atau maklumat yang diperolehi akan digunakan oleh pihak pengurusan untuk memastikan agar organisasi berkembang dengan baik ia juga boleh digunakan untuk
a)      Memperbaiki perancangan sumber manusia
b)      Memperbaiki perekrutan  dan pemilihan kakitangan
c)      Memperbaiki pembangunan sumber manusia
d)      Memperbaiki perhubungan diantara kakitangan
e)      Memperbaiki perancangan dan pembangunan kerjaya
f)       Memperbaiki program pampasan

TANGGUNGJAWAB DI TEMPAT KERJA
1.      Pengenalan
a)      Tempat kerja mestilah bersih menurut piawaian dan dasar yang telah ditetapkan oleh semua pihak berkuasa.
b)      Piawaian yang digunakan di negara Jepun dan menjadi ikutan di seluruh dunia dikenali sebagai konsep atau kaedah 5S.
c)      Di Malaysia piawaian dan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja termaktuk di dalam OSHA. Disamping undang-undang kecil PBT (Pihak Berkuasa Tempatan).

2.      Budaya Kerja 5S
è Mementing kebersihan, keselesaan dan kehidupan produktif untuk semua orang di tempat kerja. Jika dilaksanakan dengan betul, ia akan membawa banyak perubahan. Aitem-aitem atau barang yang tidak diperlukan akan dibuang, yang berguna pula akan dijaga dengan rapi, bersih dan tersusun.

3.      Definisi 5S
a)      Seiri (sisih)
·         Menyisih dan membuang barang-barang yang tidak diperlukan di tempat kerja.
b)      Seiton (susun)
·         Menyusun dan menyimpan barang dengan kemas, mudah diambil dan disimpan semula.
c)      Seiso (sapu)
·         Mencuci tempat kerja dengan rapi supaya tiada habuk di atas lantai, mesin atau peralatan.
d)      Seiketsu (seragam)
·         Memelihara kebersihan dan penyusunan sepanjang masa supaya ketiga-tiga konsep di atas mudah dilaksanakan.
e)      Shitsuke (sentiasa amal)
·         Berdisiplin dan melatih pekerja mematuhi peraturan dan bertabiatbaik di tempat kerja secara berterusan.

4.      Penyebaran Konsep 5S
è Mula diperkenalkan diluar negara Jepun 1986 bermula di Singapura.
è Menjadi porpular kerana alasan-alasan berikut :
a)      Tempat kerja yang bersih dan lebih tersusun.
b)      Hasilnya nyata kepada semua sama ada di dalam dan di luar organisasi.
c)      Hasilnya boleh meningkatkan lebih banyak aidea baru.
d)      Semua orang akan lebih berdisiplin.
e)      Operasi menjadi lebih selamat dan mudah.
f)       Menjadi kebanggaan semua.
g)      Meningkatkan imej perniagaan organisasi dan individu.

5.      Ketogeri Tempat Kerja
a)      Kelas 3
·         semua pekerja membuat kekotoran di merata-rata tempat dan tiada orang membersihkanya.
b)      Kelas 2
·         ada sekumpulan orang yang membuat kekotoran tetapi sebahagian lagi membersihkannya.
c)      Kelas 1
·         tiada pekerja yang membuat kekotoran dan semua bertanggungjawab menjaga kebersihan.

6.      Penyempurnaan Tugas
è Setiap tugasan lazimnya mempunyai spesifikasi dan piawayan tersendiri serta mempunyai ukuran prestasi. Tanggungjawab pekerja adalah bekerja menurut piawayan tersebut dan memcapai prestasi yang ditetap kegagalannya dianggap melanggar disiplin.

7.      Pemantauan kendiri
è Pemantauan pihat belia @ pengurusan tidak boleh diharapkan sepanjang masa kerana mereka juga sibuk oleh itu, pemantawan yang terbaik dilakukan oleh pekerja itu sendiri. Perkara-perkara yang dipantau merangkumi
a)      Kualiti kerja
b)      Jumlah kegunaan sumber
c)      Tempoh menyiapkan tugasan
d)      Penjagaaan alam sekitar

8.      Cepat melakukan kerja
è Umumnya tempat kerja hendaklah selamat bersesuaian berpandukan prinsip kecekapan. Kemudaha-kemudahan yang digunakan hendaklah sesuai dan tidak membazir ia juga perlu sesuai dengan kebolehan para pekerja.

MEMPREKTIKAN INTEGRITI DAN AMALAN BERETIKA
1.      Intregiti
a)      Berasal dari bahasa Inggeris yang tidak mempunyai makna yang tepat dalam Bahasa Melayu
b)      Kamus Dui Bahasa DBP 1985 mentakrifkan sebagai kejujuran dan ketulusan, kesempurnaan dan keutuhan.
c)      Kamus Besar Bahasa Melayu Utusan pula memdefinisikan sebagai jujur, ikhlas, adil dan terus terang.
d)      Wabster pula mentakrifkan sebagai berakhlak mulia.

è Ia boleh disimpulkan sebagai merangkumi keikhlasan, kejujuran, keterbukaan, ketulusan, amanah, benar, berpegang kepada perinsip, tidak mudah mempengaruhi, boleh dipercayai dan sebagainya.

2.      Etika
è Terdapat banyak tafsiran yang diberikan berasal dari Bahasa Greek (ETHOS)
è Gluck mengatakan ia adalah berkaitan filosofikal terhadap morality SHEA pula mengatakan prinsip-prinsip bertingkah laku yang mengawal individu atau profesion dan sebagai satu standard tingkah laku.
3.      Etika Kerja     
è Ia dapat disimpulakn sebagai panduan tingkah laku yang diikuti oleh manusia yang mempunyai kaitan rapat dengan kehidupan khususnya di kalangan yang meminggirkan agama dalam kehidupan. Masyarakat moden lebih menuju kepada kemujuan material untuk mencapai kesenangan dalam hidup. Sumber-sumber moral datang dari set-set etika yang dihasilkan oleh ketentuan akal dan pengkajian terhadap kehidupan manusia.
è Etika kerja merupakan satu landasan kepada masyarakat yang membolehkan setiap pekerja mengawal tingkah lakunya sendiri serta membolehkan masyarakat sosial mengawasi dan menilai setiap tindak tanduk mereka dari semasa ke semasa.
è Ia seharusnya dipelajari dan diamalkan dalam setiap aspek kehiduapn. Keberkesanan prinsip etika terletak pada disiplin dan kekuatan individu itu sendiri.
è Contoh etika kerja termasuklah :
a)      Berkeja dengan azam, mengabdikan diri kepada tuhan.
b)      Bekerja dengan ikhlas dan amanah.
c)      Bekerja dengan tekun dan cekap.
d)      Bekerja dengan semangat bergotong-royong dan bersatu pikiran.
e)      Bekerja dengan matlamat kebahagiaan manusia sejagat.

4.      Integrity Tempat Kerja
a)      Mengamalkan akhlak mulia dan sifat terpuji.
b)      Menyayangi diri dan mencernakan budi pekerti dan amalan mulia.
c)      Menyayangi diri dengan mendisiplinkan diri terhadap peraturan dan etika kerja.
d)      Menyayangi diri dengan mengurus masa secara betul dan optimum.
e)      Menyayangi keluarga dengan melaksanakan peranan dan tanggungjawab.
f)       Hidup bersama dengan rakan sekerja, pihak atasan dan masyarakat dengan harmoni.
g)      Bersedia menghadapi cabaran dan tanggungjawab.
h)      Bersikap rasional terhadap diri.
i)        Berusaha berterusan .
j)        Memiliki sumber bistari.

è Disamping itu perlu menjahui sifat-sifat nagetif seperti :
a)      Suka menyalahkan orang lain dan beranggapan dia sahajalah yang betul.
b)      Menghabiskan masa dengan melakukan kerja-kerja persedirian.
c)      Melakukan pembaziran dan berbual-bual kosong sesama rakan sekerja.
d)      Suka menonjolkan diri berbanding sumbangan yang diberi.

MOTIVASI DAN PEMBANGUNAN DIRI
1.      Penyesuaian Kemahiran dan Kecekapan
è Keadaan yang memerlukan penyesuaian kemahiran dan kecekapan termasuklah :
a)      Penemuan teknologi baru iaitu manual kepada automasi.
b)      Perubahan cuaca.
c)      Perubahan permintaan pasaran (permintaan bertambah)
d)      Berlakunya keadaan darurat seperti perperangan, banjir dan sebagainya.
e)      Gangguan pembekalan sumber penting.
è Diantara perkara yang perlu dilakukan untuk menambah kecekapan dan kemahiran adalah :
a)      Memberi latihan untuk menambah kecekapan.
b)      Mengadakan latihan di tempat kerja.
c)      Menggunakan khidmat konsultan.
d)      Menggunakan institusi dalam negeri
e)      Institusi luar Negara.
2.      Pembangunan Kendiri
è Tumpuan kepada permasalahan bekerja dianggap menjejaskan produktiviti. Terlalu mementingkan cirri-ciri kemanusiaan juga boleh mengganggu matlamat organisasi. Perhubungan antara pekerja dan majikan boleh melahirkan konflik, kesannya ia menjejaskan kualiti pengurusan.
è Terdapat dua faktor yang mempengaruhi perkembangan seseorang individu dalam organisasi :
a)      Faktor dalaman :
ü  Merupakan persepsi individu tentang sejauh mana cabaran.
ü  Diperolehi daripada pekerjaan dan pencapaiannya.
b)      Factor luaran :
ü  Merupankan keadaan organisasi yang memberi kesan kepada individu seperti polisi organisasi, keadaan kerja, gaji, perhubungan interpersonal dan sebainya.

3.      Kekuatan dan Kelemahan Diri
è Cuba kenal kelebihan dan kekuatan yang ada pada diri secara maksima. Jangan pendam kelebihan tersebut kerana ia boleh menonjolkan kelemahan diri kita. Kekuatan yang ada pada diri adalah aset terpenting untuk terus maju dan memberi kuasa kepada personality.
è Teknik kenal kekuatan diri :
a)      Duduk dalam keadaan tenang
b)      Cuba tanya pada diri apakah kekuatan yang  ada pada diri dan apakah ciri-ciri yang menyebabkan orang tertarik kepada kita
c)      Senarai yang telah dikenal pasti itu hendaklah tampal ditempat yang mudah kita Nampak dan perlu membaca setiap hari sehingga melekat di minda kita. Cara yang sama boleh digunakan untuk mengenal pasti kelemahan diri. Senarai kelemahan itu perlu diperbaiki hari demi hari.

4.      Pantau Diri
è Lazimnya setiap individu memiliki dua diri iaitu :
a)      Diri awam yang sering dipamerkan di hadapan khalayak.
b)      Diri sebenar pula adalah ketika bersendirian.
è Tujuan seseorang itu memantau diri adalah supaya mereka boleh mendapat sebanyak mungkin faedah daripada situasi di mana mereka berada. Tingkah laku mereka berbeza apabila bertemu dengan orang yang berbeza. Mereka pandai meniru-niru gaya orang lain denagn tujuan membuat orang suka pada mereka.mereka boleh berdusta dengan cara yang amat meyakinkan si maggsa. Sikap-sikap yang berubah-ubah ini menyebabkan mereka sukar dipercayai, tidak berpendirian, manipulatif. Golongan ini mempunyai ramai kawan dari berbagai golongan ciri-ciri positif yang ada termasuklah cepat mesra,pandai bergaul, sensitive dengan emosi orang lain, bertenaga, bersikap terbuka, selalu ingin tahu, lebih berani mengambil resiko.
è Tingkah laku memantau diri sendiri mempunyai kaitan kuat dengan prestasi mereka lebih berjaya dalam aktiviti yang melampaui sempadan. Peluang untuk Berjaya dalam bidang yang berbeza akan terbuka lebih luas.

5.      Hierarki Keperluan Maslow
è Satu teori manusia yang popular dan membantu kita memahami motivasi adalah teori keperluan Maslow. Beliau mengemukakan 5 teori asal yang menerangkan proses motivasi dalaman iaitu :
a)      Keperluan fizikal
ü  Seseorang yang lapar atau penat akan memikirkan mengenai makan dan tidur dan bukannya kerja. Tetapi apabila telah dipenuhi mereka kehilangan kuasa untuk memotivasikan diri.
b)      Keperluan keselamatan
ü  Keperluan keselamat ia penting dan perlu diberi tumpuan apabila keselamat terjamin mudahlah untuk melakukan tugas-tugas lain.
c)      Keperluan social
ü  Setiap individu ingin merasa diri dipunyai atau disayangi
d)      Keperluan maruah
ü  Ia berkenaan dengan keinginan untuk dihormati oleh orang lain dan dihargai atas apa yang mereka sumbangkan. Pencapaian matlamat atau penghargaan yang diterima akan menghalakan mereka kepada pencapaian kepuasan maruah dan keyakinan diri.
e)      Kehendak potensi diri
ü  Keperluan tau kehendak yang tertinggi. Ia adalah kebolehan untuk memaparkan dan menggunakan sepenuhnya potensi diri. Maslow menetapkan bahawa potensi diri seseorang memaparkan karektor-karektor tertentu :
                                                                                i.            Mereka selalunya lebih serius dan banyak berfikir.
                                                                              ii.            Mereka focus kepada masalah luaran.
                                                                            iii.            Sikap mereka tidak dipengaruhi dan bersifat semula jadi.
                                                                             iv.            Mereka amat berpegang kuat pada etika.